top of page
IIdzgYbA3coSpfBldNnZKIW0oIc
social_facebook_box_blue
Logo

Colin Elgie 8th Dan

Patron: Hajime Hayabuchi (16th Soke), Araki Muninsai Ryu Iaido, Kobe, Japan

Iaido Techniques

IAIDO NO KATA

 

Suwariwaza

 

Shomen-Makko

Migi Shomen

Hidari Shomen

Ushiro Shomen

Ashi Gakoi

Uke Nagashi

Shinobi

Oikomi

To Gasumi

Kaishaku

Sarusawa No Tsuki

Chiyo No Sabaki

Inazuma Gaeshi

Inazuma

Inazuma Uchi

Hiryu

Yanagi Kage

Ura Hiryu

Ura Yanagi Kage

Migi Sode Garami

Hidari Sode Garami

Enpi

Hagoromo

Konoha Otoshi

Gama

Uki Hashi

Saburi Zuki

Saburi Nagashi

Muso Zuki

Muso Gaeshi

Tachiwaza

 

Tsuki No Wa

Kojiri Tori

Nukiuchi

Suigetu Tsukadome

Saburi Furisode

Migi Michizure

Hidari Michizure

Ouji Gote

Iwanami

Kado Iri

Yukigumo

Oiuchi

Kabuto Wari

IAI HEIHO NO KATA

 

Kumi Tachi

 

Shomen-Makko

Kote Uchi

Tsuka Tori

Kojiri Tori

Yoarashi

Samidare

Iwanami

Mise Ai

Ganseki Otoshi

Iaido_drawing_01
KCRX0Qk-3Ng4CCN_wRumRCP5QeE
bottom of page