Logo

Iaido Techniques

IAIDO NO KATA

Suwariwaza

Shomen-Makko
Migi Shomen
Hidari Shomen
Ushiro Shomen
Ashi Gakoi
Uke Nagashi
Shinobi
Oikomi
To Gasumi
Kaishaku
Sarusawa No Tsuki
Chiyo No Sabaki
Inazuma Gaeshi
Inazuma
Inazuma Uchi
Hiryu
Yanagi Kage
Ura Hiryu
Ura Yanagi Kage
Migi Sode Garami
Hidari Sode Garami
Enpi
Hagoromo
Konoha Otoshi
Gama
Uki Hashi
Saburi Zuki
Saburi Nagashi
Muso Zuki
Muso Gaeshi

Tachiwaza

Tsuki No Wa
Kojiri Tori
Nukiuchi
Suigetu Tsukadome
Saburi Furisode
Migi Michizure
Hidari Michizure
Ouji Gote
Iwanami
Kado Iri
Yukigumo
Oiuchi
Kabuto Wari

Iaido_drawing_01

IAI HEIHO NO KATA


Kumi Tachi

Shomen-Makko
Kote Uchi
Tsuka Tori
Kojiri Tori
Yoarashi
Samidare
Iwanami
Mise Ai
Ganseki Otoshi